INVESTOVÁNÍ (ČASTÉ DOTAZY)

www.businessraise.cz

Kdo může do projektů zveřejněných na www.businessraise.cz investovat?

Do projektů mohou investovat rezidenti EU.

Jakou minimální a maximální částku mohu investovat?

Standardně je minimální částka investice do jednoho projektu nastavena na 1000Kč (pokud to projekt nebo firma vyžaduje, může být minimum nastaveno na jinou částku). Maximum je omezeno pouze celkovou částkou, kterou firma požaduje.

Jak uskutečním investici do projektu vystaveného na platformě BUSINESS RAISE?

V nabídce projektů si vyberete projekt, do kterého chcete investovat a vyplníte formulář k rezervaci investice, kde vyplníte požadované informace a částku, kterou chcete investovat. Při Vaší první investici musíme provést ověření totožnosti klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon o praní špinavých peněz). Zároveň Vám budou vystaveny údaje pro provedení platby. Připsáním platby na náš účet je proces podpoření projektu kompletní a vše Vám bude potvrzeno emailem.

Co se bude dít s mojí investicí po zaplacení?

Peníze vybrané od investorů budou až do konce kampaně vedeny a blokovány na samostatném účtu společnosti Pelikán & Partners s.r.o., který je v souladu s platnou registrací ČNB a zákonem o platebním styku majetkově oddělen od vlastních aktiv společnosti. V případě vybrání požadované cílové částky budou finanční prostředky poukázány firmě (vystaviteli projektu) a Vy budete v závislosti na podmínkách projektu zapsáni firmou jako společník do veřejného obchodního rejstříku, nebo Vám budou zadavatelem projektu předány jím vydané konvertibilní dluhopisy (firemní dluhopisy směnitelné za podíl ve firmě).

Co se stane, pokud se cílová částka v rámci kampaně nevybere nebo zadavatel z projektu během kampaně odstoupí?

V tomto případě budou veškeré vybrané prostředky navráceny v plné výši investorům (na účet, ze kterého byly odeslány). 

Jaké výhody nabízí investice pomocí Equity Crowdfundingu oproti klasickým "startupům" a jiným formám crowdfundingu?

Investicí do equity crowdfundingu získáváte možnost stát se opravdovými společníky firmy zapsanými do obchodního rejstříku (s tím souvisí i podíl na řízení firmy a na zisku), ne pouze dobrý pocit, výrobky či jiné dárky nebo dluhopisy bez možnosti směny za podíl.

Mohu svoji investici během trvání kampaně zrušit?

Ne, po zaplacení jsou všechny získané prostředky až do konce kampaně blokovány na speciálním účtu skupiny BUSINESSPLACE. Poté jsou buď poukázány firmě nabízející projekt, nebo v případě nedosažení cílové částky navráceny zpět investorům.

Je investování  zpoplatněno?

Ne, investování do projektů vystavených na platformě BUSINESS RAISE není spojeno s žádnými poplatky pro investory. Provize je hrazena firmou, která projekt na platformě propaguje - a to pouze v případě úspěšného vybrání nastavené částky.

Jaké je riziko, že na www.businessraise.cz narazím na podvodníka?

Všechny projekty procházejí kontrolou naší poradenské firmy. Rovněž je důkladně ověřena i identita firmy. Toto riziko je tedy výrazně potlačováno.

Jsou s investováním do projektů spojena nějaká další rizika?

Všechny projekty procházejí před zveřejněním kontrolou naší poradenské firmy a i identita firmy nabízející projekt je rovněž ověřena. Nicméně, investování je obecně rizikovou záležitostí a může se tak stát, že i zajímavý a dobře připravený projekt na trhu neobstojí a dojde tak ke znehodnocení Vaší investice. Stejně jako můžete svoji investici několikanásobně zhodnotit, může se rovněž stát, že o celou investici přijdete.

Má provozovatel platformy zodpovědnost za úspěšnost investice?

Nikoliv. Projekty jsou sice před zveřejněním kontrolovány naší poradenskou firmou, nicméně investování do firem a projektů v rané fázi s sebou nese určitá rizika. Nejedná se v žádném případě o investiční doporučení dle požadavků zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ani o garanci budoucí úspěšnosti projektu. Za realizaci projektu a plnění závazků z něj vyplývajících zodpovídá autor projektu. Naše platforma umožňuje vzájemné vyhledávání autorů projektů a investorů a poskytuje platební platformu na základě osvědčení o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu vedeného Českou národní bankou.

Proč potřebujete všechny ty osobní údaje?

S ohledem na ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon o praní špinavých peněz), nesmíme zprostředkovávat transakce či platební styk anonymním zákazníkům. Pro provedení platby je tedy nutné poskytnout údaje nezbytné pro ověření totožnosti klienta. Nezbytné osobní údaje budou rovněž předány autorovi projektu pro realizaci protiplnění (zápis podílu ve firmě nebo konvertibilní dluhopis).