EMISE KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ

www.businessraise.cz

21.09.2016 12:30

Mnoho společností stojí před problémem, jak získat kapitál na financování dalšího rozvoje a rozšíření firmy.

Vydání korporátních neboli firemních dluhopisů nabízí alternativu k asi v současné době nejvyužívanějšímu způsobu získaní kapitálu, k bankovnímu úvěru. Před vydáním korporátních dluhopisů je však třeba vše řádně zvážit a uvědomit si, jaké rozdíly, výhody a nevýhody přináší oproti standardnímu podnikatelskému úvěru v bance.

Jednou z hlavních výhod financování formou firemních dluhopisů (obzvláště pak u veřejné emise do 1 mil. eur) je jeho dostupnost. Není vyžadována zástava ani ručení a odpadá i spousta dalších náležitostí, které banka při schvalování úvěru vyžaduje. Je také možné dosáhnout nižší úrokové míry než u bankovního úvěru. Podstatným rozdílem je způsob splácení úroků a jistiny. Zatímco u bankovního úvěru se obvykle splácí celá částka i s úroky v pravidelných splátkách, u dluhopisů se po dobu splatnosti splácí v pravidelných splátkách (nejčastěji 1x až 2x ročně) pouze úroky a jistina (vypůjčená suma) se splatí jednorázově v den splatnosti. Po dobu splatnosti tak tedy firma splácí výrazně nižší částku než v případě úvěru a má více prostředků pro financování svého rozvoje. Naopak je ve finančních plánech nutné počítat s tím, že ke dni splatnosti bude třeba mít dostatek prostředků ke splacení jistiny investorům. Je možné vydat i dluhopisy, kdy se splatí celá částka včetně úroků jednorázově v den splatnosti (převážně u krátkodobých dluhopisů). Výhodou emise firemních dluhopisů je rovněž možnost si v emisních podmínkách specifikovat celou řadu náležitostí dle svého uvážení (úroková míra, doba splatnosti, způsob a četnost splácení úroků, možnost předčasného splacení apod.).

Asi největší nevýhodou financování prostřednictvím emise dluhopisů je ten fakt, že na rozdíl od bankovního úvěru, kdy obvykle dostaneme celou finanční sumu ihned k dispozici, u dluhopisů získáváme prostředky postupně s tím, jak se daří získávat investory a upisovat dluhopisy. Také je nutné vzít na vědomí, že stávajícím vlastníkům již upsaných dluhopisů musíme vyplatit úroky i v období, kdy kapitál teprve získáváme.

Proces emise dluhopisů ve firmě

Po prvotní myšlence vydat korporátní dluhopisy, konfrontaci s podnikatelským a finančním plánem firmy a schválením statutárním orgánem firmy přichází na řadu přípravná fáze, kdy je třeba nastavit parametry emise, vytvořit emisní podmínky, popřípadě prospekt ČNB (je-li vyžadován), rozhodnut o způsobu nabízení a úpisu dluhopisů investorům, připravit grafický návrh a vzor dluhopisu, vzor smlouvy o úpisu dluhopisů, seznam vlastníků dluhopisů, popřípadě vzor protokolu o předání dluhopisů a další dokumenty, které budou pro emisi zapotřebí. Tyto dokumenty musí splňovat veškeré právní a zákonné náležitosti a pro předejití komplikacím a případným problémům v budoucnosti doporučujeme tyto administrativní záležitosti svěřit odborné firmě, která s nimi má dostatečné zkušenosti.

Další průběh emise je odvislý hlavně od toho, jak jsme nastavili parametry emise a jaký způsob nabídky dluhopisů jsme zvolili.

Korporátní dluhopisy se nabízejí veřejně nebo neveřejně.

Neveřejná nabídka je vhodná převážně pro menší emise firemních dluhopisů. Výhodou je nižší administrativní i finanční náročnost, ale má omezení, která vyplývají ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Hlavní výhodou neveřejné nabídky emise dluhopisů je, že se nemusí zpracovávat prospekt, který podléhá sválení ČNB ve správním řízení. Neveřejná nabídka může být nabízena pouze 150 investorům v každém členském státě EU.

Veřejná nabídka dluhopisů je administrativně, časově i nákladově náročnější. Základním dokumentem je prospekt, který ve správním řízení schvaluje ČNB (nebo obdobný orgán v rámci EU). V prospektu jsou podrobné informace o emitentovi, jeho ekonomických ukazatelích, struktuře společnosti, o rizicích spojených s investicí do emise těchto dluhopisů apod. Vytvoření takového prospektu je časově i finančně poměrně náročné.

Výjimku tvoří veřejná nabídka, u které hodnota emise nepřekročí 1 mil. eur v průběhu 12 měsíců. V tomto případě není ČNB schválený prospekt vyžadován.

Po přípravě všech dokumentů a případném schválení prospektu ČNB probíhá fáze úpisu, kdy jsou zájemcům prodávány dluhopisy na základě smlouvy o úpisu dluhopisů. Období, po které je možné dluhopisy upisovat, je specifikované v emisních podmínkách.

Po úpisu dluhopisu nastupují následné administrativní úkony jako je průběžné vedení seznamu vlastníků (pokud vydáváme listinné dluhopisy, vede tento seznam emitent, pokud by se jednalo o zaknihované dluhopisy, musí tuto "knihu" vést středisko cenných papírů, které k tomu má oprávnění), u listinných dluhopisů jejich tisk a distribuce, následně pak výpočet a výplata úroků a evidence pro finanční úřad a ke dni splatnosti výplata jistiny vlastníkům dluhopisů. I touto následnou administrativou lze pověřit odbornou firmu.